Personvern

Personvern

Juridiske opplysninger

Personvernerklæring

Ansvarlig i henhold til databeskyttelsesloven:
Prior & Peußner Gebäudedienstleistungen
Dammstraße 16 – 20
D-49084 Osnabrück
Telefon: +49 / 5 41 / 34 94–0

Vi, Prior & Peußner, tar beskyttelsen av dine personopplysninger svært alvorlig og overholder strenge regler for databeskyttelsesloven. Som en del av vår personvernpolicy, vil vi gjerne informere deg om følgende personopplysninger om når vi lagrer hvilke data og hvordan vi bruker det - selvfølgelig i samsvar med gjeldende databeskyttelsesforskrifter.

Datainnsamling når du ringer til våre sider

Når du bruker våre nettsider data, for eksempel navnet på filen, dato og tidspunkt for tilgang, mengden data som overføres, melding om vellykket henting, vil informasjon om nettleseren og domene, og IP-adressen til den spørrende datamaskinen skal lagres for statistiske formål på serveren. Disse dataene er obligatoriske når du bruker Internett og er ikke direkte relatert til personen din. Ytterligere personlige data, slik. Ditt navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse vil ikke bli registrert med mindre du gir denne informasjonen frivillig.

For å beskytte dataene dine under overføring bruker vi toppmoderne krypteringsteknologi HTTPS.

Inngang av personlige eller forretningsdata

Dersom det innen Internett tilbyr muligheten til å legge inn personlige eller forretningsmessige data (e-postadresser, navn, adresser), utlevering av disse dataene av brukeren på frivillig basis. Bruken av alle tilbudte tjenester er også tillatt uten spesifikasjon av personlige opplysninger eller under spesifikasjon av anonymiserte data eller et pseudonym.

Formål med behandling

Når du gjør gir oss personopplysninger vil bli brukt utelukkende til de formål som er angitt eller avtalt, dvs. generelt for håndtering av kontrakten inngått med deg eller å svare på forespørselen eller for informasjon om våre produkter og tjenester innenfor gitt av deg samtykke. Når du bruker våre kontaktskjemaer, lagres detaljene til brukeren med det formål å behandle, spore og eventuelt avklare forespørselen.

Lagringstid

Vi overholder prinsippene for dataundvikelse og dataøkonomi. Vi lagrer kun dine personlige opplysninger så lenge det er nødvendig for å oppnå de formål som er angitt her eller som fastsatt i lovens lagringsperioder. Hvis du inngår kontrakter med oss ​​som resulterer i regnskap, er lagringsperioden vanligvis 10 år. Etter avslutning av formålet eller utløpet av frister, vil dataene bli blokkert eller slettet i samsvar med lovbestemmelsene.

Rett til informasjon, korreksjon, blokkering og sletting av dataene dine

Du har rett til å motta gratis informasjon om dine personlige data lagret av oss. De har også rett til å korrigere, blokkere eller - bortsett fra den obligatoriske datalagring for forretningstransaksjoner - slette dine personlige data, med mindre legal hold sant for disse dataene, eller dataene for oppfyllelse av kontrakten er viktig. Forespørselen skal sendes til vår adresse gitt i avtrykk. For en datalås som alltid skal tas i betraktning, må disse dataene lagres i en låsefil for kontrollformål. Du kan også be om sletting av dataene, så lenge det ikke foreligger noen lovlig arkiveringsforpliktelse. Så langt en slik forpliktelse eksisterer, låser vi dataene dine på forespørsel. Du kan gjøre endringer eller tilbakekalle ditt samtykke ved å varsle oss med virkning for fremtiden. Du har rett til å motta personlig identifiserbar informasjon du gir oss i et strukturert, felles og maskinlesbart format. Hvis det er nødvendig, Denne rett kan utøves i begrenset grad dersom dataoverføringen ikke er mulig eller kun mulig med uforholdsmessig innsats, og av tekniske grunner ikke er mulig. Du har også rett til å appellere til den kompetente tilsynsmyndigheten.

Endring av personvernreglene

Vi forbeholder oss retten til å tilpasse denne personvernpolitikken til gjeldende krav. Hvis du besøker nettstedet vårt på nytt, gjelder gjeldende personvernpolicy.

Rettslig grunnlag

Rettsgrunnlaget for innsamling og behandling av data er §§ 12, 13, 14 og 15 TMG, §§ 4, nr. 1, nr. 28 (1) setning 1 nr. 1 BDSG, artikkel 6 nr. 1 bokstav a) og b) DSGVO og Art. 88 DSGVO.

Den kompetente tilsynsmyndigheten

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen
Postfach 221
D-30002 Hannover
Tel.: +49 / 5 11 / 1 20 45 00
Fax: +49 / 5 11 / 1 20 45 99
E-Mail:

Spørsmål til databeskyttelsesansvarlig

Hvis du har spørsmål om personvern, vennligst kontakt eller ta kontakt med vår personvernbehandler:

Muhammed Buran
Prior & Peußner Gebäudedienstleistungen
Dammstraße 16 – 20
D-49084 Osnabrück
Telefon: +49 / 5 41 / 34 94–0
E-Mail:
Personal data protection (english version)

Responsible in the sense of the data protection laws:
Prior & Peußner Gebäudedienstleistungen
Dammstraße 16 – 20
D-49084 Osnabrück
Telefon: +49 / 5 41 / 34 94–0

We, Prior & Peußner, take the protection of your personal data very seriously and strictly adhere to the rules of data protection laws. As part of our privacy policy, we would like to inform you with the following privacy notices as to when we store which data and how we use it - of course in accordance with the applicable data protection regulations.

Data collection when calling our pages

When using our website, data such as the name of the retrieved file, date and time of retrieval, amount of data transferred, notification of successful retrieval, details of the web browser and requesting domain and the IP address of the requesting computer for statistical purposes on the server stored. These data are mandatory when using the Internet and are not directly related to your person. Additional personal data, such. Your name, address, telephone number or e-mail address will not be recorded unless you provide this information voluntarily.

In order to protect your data during transmission, we use state-of-the-art encryption technology HTTPS.

Input of personal or business data

If within the Internet offer the possibility for the input of personal or business data (email addresses, names, addresses) exists, the surrender of these data on the part of the user on expressly voluntary basis. The use of all offered services is also permitted without specification of any personal data or under specification of anonymized data or a pseudonym.

Purposes of processing

We use the personal data provided by you solely for the purposes communicated or agreed upon, that is, generally for the execution of the contract concluded with you or for answering your request or for information about our offers and services within the framework of the information you have given us Consent. When using our contact forms, the details of the user are stored for the purpose of processing, tracking and possibly clarifying the request.

Storage time

We adhere to the principles of data avoidance and data economy. We only store your personal data for as long as is necessary to achieve the purposes stated here or as provided for by the statutory periods of storage. If you conclude contracts with us that result in accounting, the storage period is usually 10 years. After discontinuation of the purpose or expiry of the deadlines, the data will be blocked or deleted in accordance with the statutory provisions.

Right to information, correction, blocking and deletion of your data

You have the right to receive free information about your personal data stored by us. In addition, you have the right to correction, blocking or - apart from the prescribed data storage for business - deletion of your personal data, as far as this data is not a statutory storage obligation or the data is essential to fulfill the purpose of the contract. The request should be sent to our address given in the imprint. For a data lock to be taken into account at all times, these data must be stored in a lock file for control purposes. You can also request the deletion of the data, as long as there is no legal archiving obligation. As far as such an obligation exists, we lock your data on request. You can make changes or revoke your consent by notifying us with effect for the future. You have the right to receive personally identifiable information you provide us in a structured, common and machine-readable format. Possibly. This right may be exercised to a limited extent if, due to the special nature of the storage, the data transmission is not possible or only possible with disproportionate effort and for technical reasons is not possible. You also have a right of appeal to the competent supervisory authority.

Note about Google Analytics

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google Inc. ("Google"). Google Analytics uses so-called "cookies", text files that are stored on your computer and that allow an analysis of your use of the website. The information generated by the cookie about your use of this website is usually transmitted to a Google server in the USA and stored there. However, in the event of activation of IP anonymisation on this website, your IP address will be shortened beforehand by Google within member states of the European Union or in other contracting states of the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases will the full IP address be sent to a Google server in the US and shortened there. On behalf of the operator of this website, Google will use this information to evaluate your use of the website, to compile reports on website activity and to provide other services related to website activity and internet usage to the website operator. The IP address provided by Google Analytics as part of Google Analytics will not be merged with other Google data. You can prevent the storage of cookies by a corresponding setting of your browser software; however, please note that if you do this, you may not be able to use all the features of this website to the fullest extent possible. In addition, you may prevent the collection by Google of the data generated by the cookie and related to your use of the website (including your IP address) as well as the processing of this data by Google by using the link below (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) to download and install the available browser plugin.

You can prevent the collection by Google Analytics by clicking on the following link. An opt-out cookie will be set that will prevent the future collection of your data when you visit this website: disable Google Analytics.

For more information about Terms of Use and Privacy, please visit http://www.google.com/analytics/terms/de.html or https://www.google.de/intl/de/policies/.

Please note that on this website, Google Analytics has been extended to include the code "_anonymizeIp ()" to ensure the anonymized collection of IP addresses (so-called IP-Masking).

Note about Google Webfonts

We use Google Webfonts, a Google web font library, on our website. When you visit our pages, this triggers a connection to Google, which makes it technically capable of collecting data.

Information about data processing resulting from the use of Google Webfonts can be found in Google's Privacy Policy: https://www.google.com/policies/privacy/.

Change of privacy policy

We reserve the right to adapt this privacy policy to current requirements. If you visit our website again, the current privacy policy applies.

Legal Basis

The legal bases for data collection and processing are §§ 12, 13, 14 and 15 TMG, §§ 4 (1), 28 (1) sentence 1 No. 1 BDSG, Art. 6 (1) (a) and (b) DSGVO and Art. 88 DSGVO.

The competent supervisory authority

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen
Postfach 221
D-30002 Hannover
Tel.: +49 / 5 11 / 1 20 45 00
Fax: +49 / 5 11 / 1 20 45 99
E-Mail:

Questions to the data protection officer

If you have any questions about privacy, please contact our Privacy Officer:

Muhammed Buran
Prior & Peußner Gebäudedienstleistungen
Dammstraße 16 – 20
D-49084 Osnabrück
Telefon: +49 / 5 41 / 34 94–0
E-Mail:
Datenschutzerklärung (deutsche Originalversion)

Verantwortlich im Sinne der Datenschutzgesetze:
Prior & Peußner Gebäudedienstleistungen
Dammstraße 16 – 20
D-49084 Osnabrück
Telefon: +49 / 5 41 / 34 94–0

Wir, Prior & Peußner, nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und halten uns strikt an die Regeln der Datenschutzgesetze. Im Rahmen unserer Datenschutzpolitik möchten wir Sie mit den folgenden Hinweisen zum Datenschutz darüber informieren, wann wir welche Daten speichern und wie wir diese verwenden – selbstverständlich gemäß den anwendbaren datenschutzrechtlichen Bestimmungen.

Datenerfassung beim Aufruf unserer Seiten

Bei der Nutzung unserer Webseite werden Daten wie der Name der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, Angaben zum Webbrowser und anfragende Domain sowie die IP-Adresse des anfragenden Rechners zu statistischen Zwecken auf dem Server gespeichert. Diese Daten fallen bei Nutzung des Internets zwingend an und werden nicht unmittelbar auf Ihre Person bezogen. Darüberhinausgehende personenbezogene Daten, wie z. B. Ihr Name, Ihre Anschrift, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, werden nicht erfasst, es sei denn, diese Angaben werden von Ihnen freiwillig gemacht.

Um Ihre Daten bei der Übertragung zu schützen, verwenden wir das dem aktuellen Stand der Technik entsprechende Verschlüsselungsverfahren HTTPS.

Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten

Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme aller angebotenen Dienste ist auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet.

Zwecke der Verarbeitung

Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten verwenden wir ausschließlich zu den mitgeteilten bzw. vereinbarten Zwecken, also in der Regel zur Abwicklung des mit Ihnen geschlossenen Vertrages oder zur Beantwortung Ihrer Anfrage oder aber zur Information über unsere Angebote und Dienstleistungen im Rahmen der von Ihnen erteilten Einwilligung. Bei der Nutzung unserer Kontaktformulare werden die Angaben des Nutzers zum Zwecke der Bearbeitung, Nachverfolgung und eventuellen Klärung der Anfrage gespeichert.

Speicherdauer

Wir halten uns an die Grundsätze der Datenvermeidung und Datensparsamkeit. Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur so lange, wie dies zur Erreichung der hier genannten Zwecke erforderlich ist oder wie es die vom Gesetzgeber vorgesehenen Speicherfristen vorsehen. Sofern Sie mit uns Verträge schließen, die eine Rechnungslegung zur Folge haben, ist die Speicherdauer in der Regel 10 Jahre. Nach Fortfall des Zweckes bzw. Ablauf der Fristen werden die Daten entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht.

Recht auf Auskunft, Berichtigung, Sperre und Löschung Ihrer Daten

Sie haben das Recht, unentgeltlich Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Zudem haben Sie das Recht auf Berichtigung, Sperrung oder – abgesehen von der vorgeschriebenen Datenspeicherung zur Geschäftsabwicklung – Löschung Ihrer personenbezogenen Daten, soweit für diese Daten keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht gilt oder die Daten zur Erfüllung des Vertragszwecks unerlässlich sind. Die Anfrage ist an unsere im Impressum angegebene Adresse zu richten. Damit eine Sperre von Daten jederzeit berücksichtigt werden kann, müssen diese Daten zu Kontrollzwecken in einer Sperrdatei vorgehalten werden. Sie können auch die Löschung der Daten verlangen, soweit keine gesetzliche Archivierungsverpflichtung besteht. Soweit eine solche Verpflichtung besteht, sperren wir Ihre Daten auf Wunsch. Sie können Änderungen oder den Widerruf einer Einwilligung durch entsprechende Mitteilung an uns mit Wirkung für die Zukunft vornehmen. Sie haben das Recht, personenbezoge Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Ggf. kann dieses Recht eingeschränkt ausgeübt werden, wenn die Datenübertragung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich und aus technischen Gründen nicht möglich ist. Sie haben zudem ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde.

Hinweis zu Google Analytics

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet so genannte „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link ( http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren.

Sie können die Erfassung durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website verhindert: Google Analytics deaktivieren.

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter https://www.google.de/intl/de/policies/.

Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Website Google Analytics um den Code “_anonymizeIp()“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten.

Hinweis zu Google Webfonts

Wir verwenden auf unserer Internetseite Google Webfonts, eine Web-Schriftbibliothek von Google. Beim Aufruf unserer Seiten ruft dies eine Verbindung zu Google aus, welche dadurch technisch in der Lage sind, Daten zu erheben.

Informationen über die Datenverarbeitung resultierend aus der Nutzung von Google Webfonts können Sie in der Datenschutzrichtlinie von Google einsehen: https://www.google.com/policies/privacy/.

Änderung der Datenschutzerklärung

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung an aktuelle Anforderungen anzupassen. Bei einem erneuten Besuch unserer Webseite gilt die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung.

Rechtsgrundlagen

Die Rechtsgrundlagen für die Datenerhebung und Datenverarbeitung sind §§ 12, 13, 14 und 15 TMG, §§ 4 Abs. 1, 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BDSG, Art. 6 Abs. 1 Buchstaben a) und b) DSGVO sowie Art. 88 DSGVO.

Die zuständige Aufsichtsbehörde

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen
Postfach 221
D-30002 Hannover
Tel.: +49 / 5 11 / 1 20 45 00
Fax: +49 / 5 11 / 1 20 45 99
E-Mail:

Fragen an den Datenschutzbeauftragten

Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, nehmen Sie bitte Kontakt auf oder wenden sich an unseren Datenschutzbeauftragten:

Muhammed Buran
Prior & Peußner Gebäudedienstleistungen
Dammstraße 16 – 20
D-49084 Osnabrück
Telefon: +49 / 5 41 / 34 94–0
E-Mail: